Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Ħsieb: It-Tieni Erbgħa

It-Tieni Erbgħa : Il-Faqar fl-Ispirtu.

Evanġelju: Ħenjin il-fqar fl-Ispirtu

Qari mill-Evanġelju ta’ San Mattew:- (Mt.5, 1-12a.)

F’dak iż-żmien: Ġesu’ kif ra l-folol, tela’ fuq muntanja, u wara li qagħad bilqiegħda, resqu lejh id-dixxipli tiegħu. U hu fetaħ fommu u qabad ikellimhon u jgħid:

“Ħenjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħenjin l-imnikta, għax huma jkunu mfarrġa, Ħenjin ta’ qalbhom ħelwa għax huma jkollhom l-art bħala wirt, Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbgħa, Ħenjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu ulied Alla.

Ħenjin dawk li huma ppersegwitati minħabba l-gustizzja, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħenjin intom, meta jgħajjrukhom u jippersegwitawkom u jgħidu kull deni fuqkom gideb minħabba fija. Ifirħu, tħennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.”

Il-Kelma tal-Mulej

Tifħir lilek Kristu

Ħsieb:- Jekk inqallbu ftit il-kotba tal-istorja, malajr nindunaw li dawk li l-aktar li jissemmew huma nies kbar. Iżda meta niftħu l-Bibbja nindunaw li l-aktar nies imsemmija huma dawk li kienu fqar, umli u batuti. Il-fqar huma l-magħżulin t’Alla.

Ġużeppi, flimkien ma’ Marija, għaraf ix-xejn tiegħu quddiem Alla u intelaq f’idejh. Bħal Ġużeppi u Marija aħna wkoll għandna nkunu fqar fl-ispirtu. Jekk nagħmlu bħal Ġużeppi u Marija, minn issa nkunu ħenjin.


Talba:- Mulej, int tqawwina bid-don tal-fidwa tagħna; agħmel nitolbuk, li b’din l-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna, nissaħħu dejjem fil-Fidi vera.

Bi Kristu Sidna Ammen.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com